De Stichting Application Services Library en Business Information Services Library Foundation is opgericht op 25 april 2002. De verkorte naam luidt ‘ASL BiSL Foundation®’. Het doel van de ASL BiSL Foundation is:

“Het leveren van bijdragen aan de professionalisering van het gebruik en het voortbrengingsproces van de informatievoorziening, onder meer door middel van het (doen) onderhouden en (doen) verspreiden van public domain libraries ten behoeve van applicatiemanagement en business informatiemanagement (‘functioneel beheer en informatiemanagement’), en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

De aanduiding “public domain libraries” drukt uit dat eenieder gebruik mag maken van de genoemde libraries. Teneinde de inhoudelijke kwaliteit en onderlinge samenhang van de libraries te kunnen borgen zijn enkele regels van kracht, die in dit memo worden toegelicht.

De ASL en BiSL libraries bevatten boeken, artikelen, white papers, best practices, presentaties et cetera. ASL en BiSL zijn ook proces frameworks beschreven in boeken die deel uitmaken van de libraries.

Een belangrijk uitgangspunt van “Public Domain” wordt bij de Stichting ASL BiSL foundation (hierna ABF) gevonden in het vrij laten gebruiken van de libraries. ‘Vrij gebruik’ houdt nadrukkelijk niet in het modificeren van de frameworks en deze toch uitdragen alsof deze een authentieke vorm van de ASL of BiSL frameworks zijn.

ABF treedt daartoe op als eigenaar (“design authority”) en bezit daartoe ondermeer het merkenrecht toegepast in logo’s, kleuren en al hetgeen nodig is om de authenticiteit van de frameworks te borgen.

Iedere partij die opleidingen wil verzorgen, consultancy diensten wil verlenen, examens wil afnemen, of andere commerciële dienstverlening gebaseerd op ASL en/of BiSL frameworks aan de markt wil aanbieden hetgeen inhoudt het gebruik van het merk, het logo e.d. van ASL, BiSL of ASL BiSL Foundation, dient zich te melden bij de ASL BiSL Foundation om geaccrediteerd te worden en een licentie te verkrijgen voor het gebruik van deze merken en het daaraan verbonden intellectueel eigendom.

ABF kan een instituut (of meerdere, naar keuze van ABF) aanzoeken om in opdracht van ABF derde partijen een accreditatie te verlenen, opdat professionals verzekerd kunnen zijn van eenduidigheid binnen en tussen de frameworks. ABF kan ook besluiten deze rol zelf te vervullen. ABF heeft per 1 mei 2012 The APM Group Limited (APMG) aangesteld als accreditor voor partijen die ASL- of BiSL-opleidingen willen verzorgen, zie trainingaccreditor.

Iedere partij die meent aanvullingen en/of wijzigingen op de frameworks te hebben kan zich tot de stichting wenden om die opgenomen te krijgen in de frameworks. Indien men haar voorstellen niet geaccepteerd ziet kan men ze alsnog aanbrengen in de eigen dienstverlening, zonder recht te hebben op accreditatie van die dienstverlening door ABF. De betreffende partij is dan gehouden om dit aan haar klanten/relaties eenduidig mee te delen

Toevoegingen aan de libraries die door derden gebaseerd op de frameworks gemaakt worden, zoals didactische uitvoeringen voor opleidingen, consulting frameworks voor adviesdiensten, artikelen of boekwerken geschreven over de frameworks, et cetera zijn en blijven het intellectueel eigendom van die partijen mits deze voldoende onderscheidend zijn, ter beoordeling door ABF, ten opzichte van de bestaande inhoud van de libraries.

De ”public domain status” van ASL en BiSL houdt dus in:

1. iedereen mag gebruik maken van de content van de libraries;

2. iedereen mag zich bij de eigenaar/design authority aanmelden om geaccrediteerd te worden.

3. de eigenaar/design authority bewaakt de kwaliteit van de libraries en neemt daartoe geëigende maatregelen.

Wat betekent dit concreet?

Accreditaties

ABF maakt onderscheid tussen accreditatie voor opleidingen, examens en overige soorten activiteiten:

1. De accreditatie voor opleidingen en het leveren van de ASL- en BiSL-examens en -certificeringen voert ABF niet meer zelf uit maar doet deze uitvoeren door een derde. Zie Educatie.

2. De accreditatie voor exameninstituten behoudt ABF voorshands aan zichzelf en zal hierbij ISO 17024 als referentie hanteren.

3. De accreditatie voor overige activiteiten wordt in voorkomende gevallen ter hand genomen en voorgelegd aan de Architectural Board van ABF.

Gebruik van libraries o.a. voor lesdoeleinden

1. De basisexamens (Foundation exams) zijn gebaseerd op de boeken ‘ASL 2, Een framework voor applicatiemanagement’ en ‘BiSL, Een framework voor business informatiemanagement’. Zie Educatie.

2. Geaccrediteerde opleiders ontvangen additioneel gratis lesmateriaal dat is goedgekeurd door ABF. Dit is verkrijgbaar via de trainingaccreditor.

3. Eigen lesmateriaal dient men te laten accrediteren via de trainingaccreditor.

4. Voor eigen lesmateriaal is het citeren van schema’s en teksten uit de boeken toegestaan voor zover aantal en omvang van de geciteerde gedeelten gerechtvaardigd zijn voor het te bereiken doel. Bronvermelding is daarbij vereist.

5. Voor het letterlijk overnemen van teksten uit de ASL- of BiSL-boeken is vooraf schriftelijke toestemming van de uitgeverij/auteur van het betreffende boek vereist.

6. Het auteursrecht op white papers, best practices en presentaties op de website berust bij de stichting; anderen kunnen hierover geen auteursrechten claimen.

7. Het auteursrecht op overdrukken van artikelen uit officiële tijdschriften berust bij de auteurs van die artikelen en/of bij de uitgever van het tijdschrift.

Gebruik van de woord-/beeldmerken

1. De eerste keer dat in een tekst of publicatie ‘Application Services Library ASL’ of ‘BiSL’ wordt gebruikt, dient het ®-teken toegevoegd te worden, dus ‘Application Services Library ASL®’ en ‘BiSL®’. Bij verder gebruik in de tekst of publicatie is dit teken niet nodig.

2. Onderaan de tekst of in de colofon of de inleiding van een publicatie dient vermeld te worden: ‘Application Services Library ASL® is een geregistreerd merk van de ASL BiSL Foundation’ of ‘BiSL® is een geregistreerd merk van de ASL BiSL Foundation’

3. Gebruik van de logo’s van ASL, BiSL en ASL BiSL Foundation is voorbehouden aan de stichting en aan geaccrediteerde partijen, zie bij Accreditaties.

Application Services Library ASL® is een geregistreerd merk van de ASL BiSL Foundation
BiSL® is een geregistreerd merk van de ASL BiSL Foundation
ASL BiSL Foundation®  is een geregistreerd merk van de ASL BiSL Foundation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *